Regulamin

 1. Hotel Profauna przyjmując pod opiekę powierzone przez właściciela zwierzę zobowiązuje się do zapewnienia mu godnych warunków bytowych, całodobowej opieki, dostępu do wyżywienia i możliwości zaspokojenia jego potrzeb psychicznych i fizjologicznych.
 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu Profauna właściciel zobowiązany jest udzielić opiekunom możliwie wyczerpujących, prawdziwych informacji dotyczących zdrowia, usposobienia i potrzeb zwierzęcia.
 3. Opłata za pobyt i usługi ustalana jest na początku i pobierana z góry. W przypadku przekroczenia terminu odbioru zwierzęcia naliczane są dodatkowe opłaty według cennika.
 4. Hotel ma prawo do odmówienia przyjęcia zwierzęcia bez podania przyczyn.
 5. Właściciel:

-ma świadomość tego, że zwierzę zmieniając miejsce zamieszkania może odczuwać silny stres, którego efektem może być brak apetytu, utrata wagi, podatność na choroby a w ekstremalnych przypadkach śmierć

-ma świadomość, że zwierzę pod wpływem stresu może niszczyć nie tylko swoje zabawki, ale także wyposażenie hotelu, za co odpowiedzialność finansową ponosi właściciel zwierzęcia

-ma świadomość, że legowisko, zabawki i inne akcesoria przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu, za co odpowiedzialności nie ponosi hotel

-ma świadomość, że zwierzę podczas intensywnych zabaw z innymi zwierzętami może ulec zadrapaniom, za co właściciel nie będzie wnosił roszczeń

-ma świadomość, że w przypadku zaistnienia konieczności odbycia wizyty weterynaryjnej przez jego zwierzę podczas pobytu w hotelu, zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia

-ma świadomość, że w przypadku krzywd wyrządzonych innym zwierzętom lub ludziom przez jego zwierzę, ponosi pełną odpowiedzialność, w tym także finansową

-ma świadomość, że w przypadkach nagłych i przy utrudnionym kontakcie z właścicielem hotel ma prawo podjąć decyzję o konieczności leczenia lub w ekstremalnych przypadkach eutanazji powierzonego zwierzęcia, na co hotel musi posiadać kompletną dokumentację weterynaryjną

 1. Hotel:

-zobowiązuje się do zapewnienia godnego pobytu powierzonemu zwierzęciu przez cały okres trwania umowy zgodnie z ustalonymi warunkami

-zobowiązuje się w miarę możliwości ograniczyć zwierzęciu stres związany ze zmianą miejsca i nową sytuacją

-zobowiązuje się do poddania zwierzęcia leczeniu, jeśli wyniknie taka potrzeba

 

 1. Płatność za pobyt zwierzęcia ustalony w umowie uiszczana jest odgórnie. Wszelkie opóźnienia w odbiorze lub przedłużenie pobytu oraz realizacja dodatkowej usługi ustalane poza umową opłacane są przy odbiorze zwierzęcia według cennika. Wszystkie dodatkowe ustalenia niewynikające z podpisanej umowy wymagają zlecenia pisemnego w formie SMS lub e-mail.
 2. Pobyt zwierzęcia może zostać przedłużony jedynie za zgodą hotelu.
 3. Za przedłużenie pobytu hotel pobiera standardowe opłaty według cennika.
 4. Doba hotelowa trwa 24h i naliczana jest od godziny pozostawienia psa.
 5. Opłatę za przedłużenie pobytu zwierzęcia należy uiścić na konto hotelu zawarte w cenniku maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia przedłużenia pobytu po uprzednim kontakcie z hotelem lub najpóźniej w dniu odbioru zwierzęcia w przypadku przedłużeń krótszych niż 7 dni.
 6. W przypadku w którym:

– właściciel lub osoba upoważniona/zgłoszona do odbioru nie odbierze psa w określonym umową terminie,

-kontakt telefoniczny z numerem zawartym w umowie będzie utrudniony lub niemożliwy,

-właściciel będzie zalegał z opłatą za pobyt i zlecone usługi

-właściciel nie skontaktuje się w terminie do 7 dni od terminu zakończenia pobytu wynikającego z zapisu umowy

-właściciel poda fałszywe lub nieaktualne dane,

to wystąpienie którejkolwiek z sytuacji równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

 

 1. W sytuacji w której właściciel zwierzęcia wyraża chęć odbioru zwierzęcia przed upływem terminu określonego w umowie musi fakt ten zapowiedzieć co najmniej 2 godziny przed planowanym przyjazdem, a przyjazd ten możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia hotelu tj. 07:00-10:00 i 18:00-21:00.
 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi
 3. Właściciel wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku swojego zwierzęcia w materiałach promocyjnych hotelu.
 4. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w hotelu Profauna.
 5. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.